СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В АТО «ПОБРАТИМИ УКРАЇНИ» (нова редакція)

  «Затверджено»

Установчими зборами засновників ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПІЛКА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В АТО ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ «ПОБРАТИМИ УКРАЇНИ»

­­­­­­27 вересня 2015 року

Протокол №1

«Затверджено»

Позачерговими загальними зборами ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПІЛКА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В АТО ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ «ПОБРАТИМИ УКРАЇНИ»

­­­­­­23 травня 2016 року

Протокол №2

«Затверджено»

Позачерговими Загальними зборами ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПІЛКА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В АТО ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ  «ПОБРАТИМИ УКРАЇНИ»

­­­­­­13 червня 2016 року

Протокол №3

«Затверджено»

Черговими Загальними зборами ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В АТО «ПОБРАТИМИ УКРАЇНИ»

­­­­­­21 січня 2017 року

Протокол № 7

«Затверджено»

Черговими Загальними зборами ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В АТО «ПОБРАТИМИ УКРАЇНИ»

02 листопада 2018 року

Протокол № 15

 

 

 СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В АТО

 «ПОБРАТИМИ УКРАЇНИ»

(нова редакція)

                                                Ужгород           2018 р.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

             1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В АТО «ПОБРАТИМИ УКРАЇНИ» (далі – Організація) є добровільною громадською організацією, яка діє на принципах патріотизму, високої політичної моралі та вільного волевиявлення, об’єднує громадян України для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Організації – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В АТО «ПОБРАТИМИ УКРАЇНИ».

1.3. Скорочене найменування –ГО «ПОБРАТИМИ УКРАЇНИ»

1.4. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В АТО «ПОБРАТИМИ УКРАЇНИ» створена та діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», інших законодавчих актів та цього Статуту.

1.5. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.6. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка  Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.7. Діяльність громадської організації поширюється на територію України.

1.8. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.9. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно.

1.10. Організація не здійснює підприємницької діяльності та не має на меті одержання прибутку. У випадку необхідності проходження спеціальної процедури, встановленої чинним законодавством України, на отримання статусу неприбуткової організації, Організація набуває відповідний статус в порядку та на підставах визначених діючими нормативно-правовими актами України.

1.11. Під терміном  «АТО» в тексті Статуту розуміється антитерористична операція.

 

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1. Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів організації, а також захист соціальних інтересів членів організації, членів сімей загиблих воїнів – учасників АТО, а також осіб з числа військовослужбовців та бійців добровольчих формувань, які стали інвалідами внаслідок поранень, отриманих під час проведення АТО.

2.2. Основними завданнями Організації є:

-сприяння самореалізації членів Організації;

-представлення й захист законних інтересів членів організації, членів сімей загиблих воїнів – учасників АТО а також осіб, з числа військовослужбовців та бійців добровольчих формувань які стали інвалідами внаслідок поранень, отриманих під час проведення АТО в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування;

– допомога учасникам АТО;

– реабілітація учасників АТО;

– сприяння духовному зростанню особистості, розвитку та реалізації громадської свідомості та інтелектуального потенціалу;

– сприяння військово – патріотичному вихованню молоді;

– поширення інформації про діяльність Організації.

2.2.1. Всі функції для реалізації своєї мети та завдань  Організація здійснює безкоштовно.

 

 1. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація має право:

3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

3.1.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

3.1.4. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.1.5. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.1.6. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

3.1.7. проводити мирні зібрання;

3.1.8. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.1.9. засновувати засоби масової інформації;

3.1.10. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.11. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.12. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.1.13. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

3.1.14. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

3.1.15. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

3.1.16. здійснювати просвітницьку та навчально-методичну діяльність;

3.1.17. вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

3.1.18. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн.

3.1.19. мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку.

3.1.20. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами

державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

 

 1. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

4.1. Членство в Організації є індивідуальним.

4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років та підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.

4.3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Загальними зборами членів Організації, які приймають рішення відповідно до Статуту Організації протягом місяця з дня подання громадянином особистої письмової заяви на ім’я керівника Організації

4.4. Права члена Організації:

– обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

– брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

– звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

– оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Загальних зборів членів Організації;

– звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.5. Члени Організації зобов’язані:

– дотримуватись положень Статуту Організації;

– виконувати рішення керівних органів Організації;

– своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Загальними зборами (Конференцією) членів Організації;

– сприяти здійсненню завдань Організації;

– брати участь у заходах, що проводяться Організацією.

4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:

– виходу із Організації за власним бажанням;

– виключення із Організації, за рішенням Загальних зборів (Конференції) членів Організації, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.

 

 1. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

5.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори (Конференція), які вирішують усі основні питання діяльності Організації а саме:

-визначення організаційної структури Організації;

-прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень;

-обрання складу Правління Організації, обрання Голови Правління, заступника Голови Правління;

-загальний порядок використання коштів та майна Організації і прийняття відповідних документів;

-визначає суму, порядок сплати вступних та членських внесків;

-прийняття рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію) діяльності Організації;

-Загальні збори (Конференція) можуть розглядати будь-які інші питання щодо діяльності Організації;

5.2. Кожний член Організації має один голос на Загальних зборах (Конференції).

5.3. Загальні збори (Конференція) збираються за необхідності, але не рідше одного разу на рік.. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більшість членів Організації. Рішення Загальних зборів (Конференції) приймаються простою більшістю голосів присутніх на них членів. Рішення щодо внесення змін та доповнень до статуту та щодо припинення діяльності Організації приймаються не менше як 3/4 присутніх на Загальних зборах членів Організації. Норми представництва для проведення Загальних зборів (Конференції), Позачергових Загальних зборів (Конференції) Організації встановлюються тим  органом чи особою (особами), за ініціативою якого (яких) скликаються Загальні збори (Конференція) (чергові або позачергові).

5.4. Загальні збори (Конференція) обирають Головуючого Загальних зборів(Конференції) та секретаря Загальних зборів(Конференції), які обираються із учасників Загальних зборів (Конференції).

5.5. Загальні збори (Конференція) скликаються Правлінням Організації не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні Збори (Конференція) можуть бути скликані на вимогу Голови Правління Організації або не менше як 1/3 членів Правління Організації.

5.6. Про проведення Загальних зборів (Конференції) (в тому числі і позачергових) Голова Правління повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 20 днів до їх початку.

5.7. Рішення Загальних зборів (Конференції) (в тому числі і позачергових) оформлюється протоколом, який підписується Головою та секретарем Загальних зборів(Конференції).

5.8. У період між Загальними зборами (Конференцією) постійно діючим виконавчим органом Організації є Правління. Персональний склад Правління затверджується Загальними зборами. Строк повноважень Правління – 5 (п’ять) років. Правління вирішує усі питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів (Конференції).

5.9. Голова Правління, заступник Голови Правління  та член Правління обираються Загальними зборами Організації строком на 5(п’ять) років.

5.10. Правління вирішує такі питання:

– розробляє заходи по забезпеченню виконання завдань і функцій, покладених на членів Організації Статутом та рішеннями Загальних зборів (Конференції), умовами та договорами;

– організує та проводить засідання Загальних зборів (Конференції);

– приймає рішення про прийом, вихід та виключення з членів Організації;

– розробляє та затверджує зразки символіки, печатки, атрибутики Організації;

– приймає рішення про створення госпрозрахункових установ, організацій, заснування підприємств, в порядку встановленому діючим законодавством та місцевих осередків;

– приймає рішення про створення та ліквідацію відокремлених підрозділів Організації.

5.11. Засідання Правління Організації вважається чинним, якщо на ньому присутні більше половини його членів. Усі рішення на засіданнях Правління Організації ухвалюються простою більшістю голосів. Засідання Правління Організації протоколюються. Протокол засідання Правління Організації підписує Голова Правління та секретар засідання Правління.  Чергові засідання Правління Організації скликаються не менш як один раз у півріччя, а позачергові – за iнiцiативою Голови Правління Організації. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні більшість членів Правління.

5.12. Правління Організації очолює Голова, який здійснює керівництво поточною діяльністю Правління Організації.

5.13. Повноваження Голови Правління:

– від імені Організації має право підписувати документи, у т.ч. заяви, запити, які подаються до органів державної влади, до підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, позовні заяви, заперечення на позовні заяви, господарські договори,  тощо;

– представляє Організацію у відносинах з  державними органами, іншими юридичними і фізичними особами, громадськими організаціями;

–  призначає та звільняє керівників відокремлених підрозділів Організації;

– від імені Організації здійснює інші повноваження керівника, згідно з Статутом Організації.

5.14. Голова Правління Організації відповідає за збереження документації Організації.

5.15. За відсутності Голови Правління Організації (відпустка, відрядження, тощо) його обов’язки виконує заступник Голови Правління. Заступник Голови Правління забезпечує виконання рішень керівних органів Організації всіма членами Організації.

 

 

 1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ,

БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

ТА РОЗГЛЯД СКАРГ

 

6.1. Рішення, дії або бездіяльність Правління Організації,  Голови Правління Організації, можуть бути оскаржені до Загальних зборів (Конференції) Організації або до суду.

6.2. Рішення, дії або бездіяльність Загальних Зборів (Конференції) Організації можуть бути оскаржені виключно до суду.

6.3. Розгляд скарг Загальними зборами (Конференцією) здійснюється на відкритому засіданні, шляхом усного озвучення скарги і прийняття по ній рішення простою більшістю голосів. Розгляд скарг судом здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

 

 1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ

ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ

 

7.1. Загальні збори (Конференція) та Правління Організації звітують про свою діяльність перед членами Організації не рідше одного разу в рік.

7.2. У кінці кожного календарного року Голова Правління Організації звітує перед членами Організації на Загальних зборах (Конференції) про здійснену роботу протягом року.

 

 1. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 

8.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України

8.2. Міжнародна діяльність Організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, у роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права, з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

 1. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація є неприбутковою громадською організацією.

9.2. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Організація має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт та інші засоби, набуття яких не заборонено чинним законодавством України.

9.3. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

9.4. Організація взаємодіє з громадськими об’єднаннями, релігійними організаціями, іншими фізичними та юридичними особами, які своєю діяльністю сприяють вирішенню завдань Організації, реалізовує спільні програми з іноземними організаціями, юридичними та фізичними особами.

9.5. Джерела надходження майна та коштів Організації:

– кошти або майно,  які  надходять  безоплатно  або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

– пасивні доходи;

– кошти або майно, які надходять до Організації, від проведення її основної діяльності з урахуванням норм чинного законодавства;

– дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

9.6. Внески до Організації можуть здійснюватися грошима, матеріальними цінностями, роботами та послугами шляхом передачі Організації відповідних коштів, майна, виконання робіт на надання послуг.

9.7. Майно та кошти Організації спрямовуються на виконання завдань і досягнення мети її діяльності, а також на утримання Організації, в тому числі:

– на оплату штатних працівників Організації, а також осіб, які залучаються до роботи за трудовими угодами чи договорами;

– витрати на оренду приміщень, їх експлуатацію, ремонт, придбання необхідного обладнання;

– витрати на видання інформаційно-рекламної та іншої поліграфічної продукції;

– пайову участь у фінансуванні заходів, які проводяться іншими організаціями і відповідають завданням Організації;

– цільове фінансування окремих програм, в тому числі освітніх, та заходів, семінарів і науково-практичних конференцій.

9.8. Організація є власником майна, що їй належить, здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в її власності, згідно з метою i статутними завданнями Організації.

9.9. Організація, створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.

9.10. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

9.11.  Доходи, майно Організації або їх частина не підлягають розподілу між її членами, засновниками, працівниками (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та інших пов’язаних з ними осіб та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Організації.

 

 

10.ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ                              ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

10.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління Організації.

10.2. Відокремлені підрозділи створюють шляхом об”єднання членів Організації для ведення спільної діяльності за територіальним принципом за місцем проживання не менш ніж двома членами Організації.

10.3. Відокремлені підрозділи Організації не мають статусу юридичної особи.

10.4. Відокремлені підрозділи Організації керуються у своїй діяльності Статутом Організації.

10.5. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

10.6. Відокремлені підрозділи представляють інтереси Організації та забезпечують реалізацію завдань визначених статутом Організації.

10.7. Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган – Збори членів та керівника відокремленого підрозділу, який призначається та звільняється за рішенням Голови Правління Організації.

10.8. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

– реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Загальних зборів;

– проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

– представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

10.9. Керівник відокремленого підрозділу Організації організовує діяльність членів по виконанню статуту Організації, веде облік членів, що приймаються до Організації відокремленим підрозділом, виконує інші повноваження, надані керівними органами Організації.

10.10. Керівник відокремленого підрозділу має право:

– використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

– отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

– бути присутнім на Загальних зборах (Конференції) Організації;

– звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;

– здійснювати захист своїх законних прав та інтересів.

10.11. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

– дотримуватись вимог Статуту Організації;

– виконувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства України);

– не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

10.12. Діяльність відокремленого підрозділу Організації може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління  Організації,  а також в судовому порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Організації є компетенцією Загальних зборів (Конференції) Організації.

11.2. Рішення Загальних зборів (Конференції) Організації  з питань внесення змін та доповнень до Статуту вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосувало не менше як 3/4  присутніх на Загальних зборах (Конференції) членів Організації.

11.3.  Зміни та доповнення до Статуту Організації підлягають обов’язковій реєстрації, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

11.4. Рішення про внесення змін оформлюється протоколом у порядку визначеному законодавством.

11.5. Про внесені зміни Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації протягом 60 днів з дня прийняття такого рішення Загальними зборами (Конференцією) Організації.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ОРГАНІЗАЦІЇ

 

12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску  або реорганізації шляхом приєднання  до іншого громадського об’єднання такого самого статусу, та за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

12.2. Рішення  про саморозпуск Організації  приймається Загальними зборами (Конференцією) Організації.

12.3. Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією Організації, Загальні збори (Конференцією) Організації створюють ліквідаційну комісію та приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації. Чисельний і персональний склад та порядок обрання ліквідаційної комісії визначається Загальними зборами (Конференцією) Організації;

12.4. У разі ліквідації Оргнанізації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані в дохід бюджету.

12.5. Ліквідація вважається завершеною, а Організація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до  Реєстру громадських об”єднань та Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

12.6. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація  здійснюється на підставі рішення  громадського об”єднання, яке приєднується, про припинення  діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання,  до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

12.7. Вступ Організації до складу громадської спілки не є реорганізацією громадського об’єднання і не має наслідком припинення її діяльності.

12.8. У разі прийняття рішення  про заборону Організації майно, кошти та інші активи Організації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

 

 

 

        

                                                            ___________________________   Миньо М.М.